Zakon o izmjenama i dopunama zkona o pomorskom dobru i morskim lukama II


ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA


Članak 1.


U Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04. i 141/06.) u članku 19. stavku 2., članku 20. stavku 2., članku 22. stavku 1., članku 36. stavku 3., članku 74. stavku 1., članku 75. stavku 2., članku 76. stavku 6. i članku 80. stavku 4. točki 1. riječi: »županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »županijska skupština« u odgovarajućem rodu i padežu.


Članak 2.


U članku 4. stavku 4., članku 21. stavku 1., članku 44. stavku 2., članku 46. stavku 3., članku 51. stavku 2. točki 2., članku 51. stavku 3., članku 76. stavku 5. i članku 77. stavku 3. riječi: »županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »župan« u odgovarajućem rodu i padežu.


Članak 3.


U članku 37. stavku 2. riječi: »Poglavarstvo županije, grada ili općine« zamjenjuju se riječima: »Župan, gradonačelnik ili općinski načelnik«.


Članak 4.


U članku 44. stavku 2. riječi: »županijsko, gradsko ili općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »župan, gradonačelnik ili općinski načelnik«.


Članak 5.


U članku 51. stavak 2. točki 3. riječi: »gradsko ili općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »gradonačelnik ili općinski načelnik«.


Članak 6.


U članku 76. stavku 4. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »Županijska skupština može raspustiti Upravno vijeće lučke uprave na prijedlog župana:«.


Članak 7.


Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.


Klasa: 934-01/09-01/01


Zagreb, 20. ožujka 2009.


HRVATSKI SABOR


Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.