Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov


PRAVILNIK O RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMI ZA MALI RIBOLOV


Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se namjena, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u malom ribolovu, te način obav lja nja maloga ribolova.

Članak 2.

U obavljanju maloga ribolova smiju se rabiti sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

1. MREŽE STAJAĆICE
– mreža oližnica,
ukupne duljine do 50 metara,
– mreža gavunara,
ukupne duljine do 50 metara,
– mreža prostica,
ukupne duljine do 100 metara,

2. VRŠE ZA LOV RIBE
– ukupno do tri (3) komada,

3. OSTI SA ILI BEZ UPORABE UMJETNE RASVJETE (FERALA)
– do dva (2) komada osti,

4. UDIČARSKI RIBOLOVNI ALATI
– odmet,
ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;
– kančenica,
ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici;
– povlačni povraz ili panula,
ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj panuli;
– povraz s kukom za lov glavonožaca,
ukupno do dva (2) komada;
– stajaći pridneni parangal,
jedan ili više njih s ukupno do najviše stotinu i pedeset (150) udica;
– naprava (trapula) za lov velikog crva,
ukupno do dva (2) komada;

5. ALATI ZA SAKUPLJANJE ŠKOLJAKA
– strugač (rašketa) za sakupljanje školjaka,
jedan (1) komad.


Članak 3.

U obavljanju malog ribolova zabranjeno je loviti TUNJA (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone).


Članak 4.

Kod obavljanja malog ribolova mrežama stajaćicama u plovilu se istodobno smije nalaziti i u ribolovu istodobno rabiti najviše do ukupno 100 metara svih vrsta mreža stajaćica.


Članak 5.

Kod obavlja nja ribolova mrežama stajaćicama, iste se:
1. moraju dignuti iz mora najkasnije do 09.00 sati;
2. smiju postavljati u more najranije dva (2) sata prije zalaska sunca.


Članak 6.

(1) Umjetna rasvjeta (feral) u malom ribolovu smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova običnim povrazima s kukom za lov glavonožaca.

(2) U obavljanju maloga ribolova ostima i povrazima s kukom za lov glavonožaca uz uporabu umjetne rasvjete smije se rabiti:
– umjetna rasvjeta jačine do 1.000 kandela (Cd),
– plovilo koje se pokreće samo uz uporabu vesala.

(3) U obavljanju maloga ribolova iz stavka 1. i 2. ove točke zabranjeno je rabiti plovilo s ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.


Članak 7.

U malom ribolovu dozvoljena je dnevna količina ulova do ukupno 5 kilograma ribe i/ili drugih morskih organizama.


Članak 8.

(1) Zabranjeno je obavljanje malog ribolova u lukama i lučicama tijekom cijele godine, te na plažama i kupalištima od 1. svib nja do 31. rujna.

(2) Sakupljanje školjaka u malom ribolovu zabra njeno je obavljati uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem.

(3) U malom ribolovu zabra njeno je sakup lja nje ško ljaka uz pomoć te g lje nja brodicom.


Članak 9.

Zbog sigurnosti, u plovilu kojim se obavlja mali ribolov smije se – pored ovlaštenika odobrenja za mali ribolov – nalaziti još jedna i/ili više osoba čija se pomoć smije koristiti za obavlja nje ribolova.


Članak 10.

(1) Kod obav lja nja maloga ribolova smiju se koristiti samo brodice namije njene za osobne potrebe koje su upisane u očevidnik brodica za osobne potrebe lučke kapetanije odnosno lučke ispostave.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kod obavljanja maloga ribolova smije se koristiti i brodica namijenjena za gospodarske svrhe upisana u očevidnik brodica za gospodarske svrhe lučke kapetanije odnosno lučke ispostave pod uvjetom da se tom brodicom ne obavlja gospodarski ribolov.


Članak 11.

Na jedno plovilo smiju se upisati najviše dva (2) odobrenja za obavljanje maloga ribolova.


Članak 12.

Kod obavlja nja maloga ribolova ovlaštenici odobrenja za mali ribolov ne smiju združivati alate i opremu za ribolov.


Članak 13.

(1) Iznimno u slučaju kvara pogonskog stroja plovila ili havarije plovila ovlaštenik odobrenja za mali ribolov smije ribolov obavljati brodicom koja nije upisana u njegovom odobrenju za mali ribolov.

(2) Kod obavlja nja ribolova iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenik je obvezan kod sebe imati posebnu potvrdu kojom se dokazuje kvar pogonskog stroja plovila ili havariju plovila upisanog u odobrenju za mali ribolov.

(3) Posebnu potvrdu iz stavka 2. ovoga članka izdaje lučka kapetanija ili njezina ispostava, a ova potvrda vrijedi najduže 30 dana od dana njezina izdavanja.


Članak 14.

Ako način na koji se smije obavljati mali ribolov i/ili način na koji se smiju rabiti ribolovni alati i oprema u malom ribolovu nije propisan ovim Pravilnikom, primje njuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.


Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov (»Narodne novine«, br. 128/2000.) i Naredbe o ograničenju broja odobrenja za mali ribolov (»Narodne novine«, br. 73/2001.)


Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2002. godine.

Klasa: 011-02/02-01/4
Urbroj: 525-01-02-1
Zagreb, 14. prosinca 2001.
Ministar poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.