Pravilnik o obrascu odobrenja za mali ribolov


PRAVILNIK O OBRASCU ODOBRENJA ZA MALI RIBOLOV


Članak 1.


Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac odobrenja za obavljanje maloga ribolova, te oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ribolova.


Članak 2.


(1) Odobrenje za obavljanje maloga ribolova izdaje područna jedinica Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Područna jedinica) u formi rješenja.


(2) Pored rješenja iz stavka 1. ovoga članka područna jedinica građaninu izdaje i odobrenje za obavljanje maloga ribolova na posebnom obrascu (u daljnjem tekstu: odobrenje).


(3) Obrazac odobrenja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1).


Članak 3.


(1) Obrazac odobrenja (u daljnjem tekstu: odobrenje) se sastoji od prednje strane i poleđine dimenzije 26x12 cm.


(2) Svaka strana odobrenja podijeljena je u dva dijela a svaki od njih ima dimenzije 8,5x12 cm.


(3) Na prednjoj strani odobrenja su stranice 1. i 4. a na poleđini su stranice 2., 3.


(4) Odobrenja je tonirano u svijetloplavoj boji.


Članak 4.


(1) Na stranici 1. odobrenja iz članka 2., stavka 2. ovoga Pravilnika od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:


– grb Republike Hrvatske,


– naziv ministarstva koje izdaje odobrenje,


– naziv obrasca,


– serijski broj odobrenja,


– naznaka da odobrenje vrijedi samo uz predočenu potvrdu o uplaćenoj naknadi za obavljanje maloga ribolova za tekuću kalendarsku godinu.


(2) Stranica 2. odobrenja od vrha prema dnu, sadrži podatke o ovlašteniku odobrenja i to: ime i prezime, adresu stanovanja i promjenu adrese.


(3) Stranica 3. odobrenja od vrha prema dnu, sadrži podatke o ribolovnoj zoni (ili više njih) u kojoj ovlaštenik odobrenja smije obavljati ribolov, te podatke o plovilu kojim ovlaštenik odobrenja smije obavljati ribolov i promjenu plovila.


(4) Stranica 4. odobrenja sadrži podatke o rješenju kojim je ovlašteniku izdano odobrenje za obavljanje maloga ribolova i to: klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, nadnevak izdavanja rješenja, te redni broj i nadnevak upisa rješenja u Registar o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ribolova, te pečat tijela koje je izdalo rješenje.


Članak 5.


Podaci u odobrenju ispunjavaju se pisaćim strojem ili rukom velikim tiskanim slovima.


Članak 6.


(1) Registar o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ri­bo­lova (u daljnjem tekstu: Registar) vodi Područna jedinica na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 2).


(2) Registar se sastoji od listova formata A-3, koji su označeni rednim brojevima i uvezani.


Članak 7.


Nadležna Područna jedinica po službenoj dužnosti upisuje u Registar sljedeće:


1. Redni broj i datum upisa u registar,


2. Ime i prezime, adresa prebivališta - mjesto, ulica i broj;


3. Klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, te mjesto i nadnevak kada je izdano rješenje;


4. Serijski broj obrasca koji se uz rješenje izdaje građaninu;


5. Izmjene i dopune rješenja (klasifikacijska oznaka, urudžbe­ni broj, mjesto i nadnevak kada je izdano rješenje o izmjeni i dopuni);


6. Razlog zbog kojega je prestalo važiti odobrenje za mali ribolov;


7. Razlog zbog kojega je doneseno rješenje o oduzimanju odobrenja za mali ribolov,


8. Datum kada je žalba protiv rješenja o oduzimanju odobre­nja za mali ribolov dostavljena na rješavanje drugostupanjskom tijelu ili odbačena kao nedopuštena odnosno zakašnjela;


9. Odluku drugostupanjskog tijela o žalbi izjavljenoj protiv rješenja o oduzimanju odobrenja za mali ribolov i nadnevak odluke drugostupanjskog tijela;


10. i 11. Administrativno izvršenje odnosno način i nadnevak izvršenja,


12. Godina za koju je građanin - ovlaštenik odobrenja uplatio naknadu za obavljanje maloga ribolova;


13. Godina za koju je građanin - ovlaštenik odobrenja ispunio svoju obvezu, odnosno dostavio podatke o količini i vrsti ulova u malom ribolovu,


14. Odjeljak za napomene.


Članak 8.


(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o obrascu odobrenja za mali ribolov, te obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim odobrenjima za mali ribolov ( »Narodne novine«, br. 89/96).


(2) Odobrenja izdana na temelju pravilnika is stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi.


Članak 9.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-02/02-01/93

Urbroj: 525-01-02-1

Zagreb, 19. veljače 2003.


 Ministar

mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.