Pravilnik o minimalnim zahtjevima medicinske skrbi na brodicama i jahtama


PRAVILNIK O MINIMALNIM ZAHTJEVIMA I UVJETIMA PRUŽANJA MEDICINSKE SKRBI NA BRODOVIMA, BRODICAMA I JAHTAMA


Članak 1.


Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti koje mora zadovoljavati brod, brodica ili jahta, brodica i splav za spašavanje, njihova oprema i uređaji radi pružanja odgovarajuće medicinske skrbi članovima posade i putnicima te oprema i minimalni sadržaj brodske ljekarne za brod, brodicu ili jahtu, kao i oblik i način vođenja propisanih očevidnika.


Članak 2.


Brod mora imati lijekove, medicinsku opremu i uređaje radi pružanja odgovarajuće medicinske skrbi navedene u Prilogu I. i II. ovoga Pravilnika ovisno o kategoriji plovidbe:


 


KATEGORIJA PLOVIDBE


A1


1. neograničena plovidba


B


2. velika obalna plovidba


C1


3. mala obalna plovidba

4.obalna plovidba Jadranskim morem

5. nacionalna plovidba


C2


6. nacionalna obalna plovidba

7. nacionalna priobalna plovidba

8. lokalna plovidba


Članak 3.


Brod veći od 500 GT i koji ima više od 15 članova posade na putovanjima koja traju dulje od tri dana, mora imati brodsku bolnicu prikladnu za pružanje medicinske skrbi.

Brod iz stavka 1. ovoga članka mora imati brodsku ljekarnu smještenu u posebnoj prostoriji. Ljekarna se mora nalaziti uz brodsku bolnicu i ne smije imati izravne veze s prostorijama u kojima su smješteni bolesnici.


Članak 4.


Brod u međunarodnoj plovidbi koji ima 100 i više članova posade i drugog osoblja na putovanjima koja traju dulje od tri dana mora imati doktora medicine na brodu.


Članak 5.


Brod koji prevozi opasni teret sukladno Međunarodnom kodek­su o prijevozu opasnih tvari morem navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, mora imati antidote (protuotrove) navedene u Prilogu III.a ovoga Pravilnika te lijekove i medicinsku opremu navedenu u Prilogu III.b ovoga Pravilnika.

Ro-ro brod zbog čije prirode putovanja nije moguće unaprijed z­nati koje opasne terete može prevoziti, mora imati antidote (protuotrove) navedene u Prilogu III. a ovoga Pravilnika.

Ako putovanje broda iz stavka 1. i 2. ovoga članka traje manje od dva sata, količina antidota (protuotrova) može se ograničiti.


Članak 6.


Brodska ljekarna mora sadržavati sljedeće:

– ormarić s lijekovima koji sadrži lijekove i medicinsku opremu sukladno kategoriji plovidbe iz članka 2. ovoga Pravilnika,

– radni stol, stolac i stolac na vijak,

– grijač za vodu,

– umivaonik s toplom i hladnom vodom,

– rasvjetu nad radnim stolom.


Članak 7.


Na ormariću/kutiji s lijekovima mora se nalaziti popis lijekova koji se nalaze u ormariću/kutiji. O utrošenim lijekovima vodi se evidencija u kojoj se obvezno naznačuje količina utrošenog lijeka i količina lijeka koja je ostala u ormariću/kutiji s lijekovima sukladno očevidniku iz Priloga VIII., IX. i X. ovoga Pravilnika.


Članak 8.


Kutije prve pomoći u splavima za spašavanje i brodicama za spašavanje moraju biti vodonepropusne.

Količina lijekova i medicinske opreme za brodice i splavi za spašavanje navedene su u Prilogu VII. ovoga Pravilnika.


Članak 9.


Ormarić/kutija s lijekovima za brodice, odnosno kutija prve pomoći mora sadržavati lijekove i medicinsku opremu sukladno Prilogu V. i VI. ovoga Pravilnika.


Članak 10.


Jahta mora imati lijekove i medicinsku opremu navedenu u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.


Članak 11.


U brodskoj ljekarni moraju biti pohranjeni gotovi lijekovi koji sadrže opojne droge u količini nužnoj za pružanje hitne medicinske pomoći sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika, u posebnom zaključanom odjeljku.

O utrošenim lijekovima koji sadrže opojne droge zapovjednik broda obvezan je voditi evidenciju. Evidencija mora sadržavati naziv lijeka koji sadrži opojnu drogu, ime i prezime osobe koja je dobila lijek koji sadrži opojnu drogu, datum primjene i dijagnozu, odnosno razlog primjene lijeka koji sadrži opojne droge.

Pravne osobe iz članka 13. ovoga Pravilnika, koje imaju ovlaštenje Ministarstva za pregled brodske ljekarne, obvezne su voditi evidenciju o količinama gotovih lijekova koji sadrže opojne droge pohranjenih u brodskim ljekarnama.


Članak 12.


Pregled brodske ljekarne odnosno ormarića/kutije s lijekovima obavlja ovlaštena pravna osoba.

Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka pravnoj osobi daje Ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Pregled brodske ljekarne obavlja magistar farmacije iz pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka, s pet godina iskustva u struci te odobrenjem za samostalan za rad.

Prilikom pregleda brodske ljekarne odnosno ormarića/kutije s lijekovima, ovlaštena osoba obvezna je utvrditi je li brodska ljekarna, ormarić/kutija s lijekovima opremljena lijekovima i medicinskom opremom sukladno kategoriji plovidbe, jesu li lijekovi i medicinska oprema ispravno pohranjeni te poštuju li se rokovi valjanosti lijekova.

Pregled iz stavka 4. ovoga članka obavlja se jednom godišnje, a može se odgoditi za najviše 5 mjeseci. O obavljenom pregledu vodi se očevidnik ovisno o kategoriji plovidbe na obrascu koji je otisnut u Prilogu VIII., IX. i X. ovoga Pravilnika.

Pregled kutije prve pomoći splavi za spašavanje obavlja se prilikom redovnog godišnjeg pregleda splavi za spašavanje.

O obavljenom pregledu iz stavka 4. ovoga članka ovlaštena osoba izdaje potvrdu.

Potvrda iz stavka 7. ovoga članka za brodove u nacionalnoj plovidbi mora sadržavati:

1. ime ili naziv i sjedište izdavatelja,

2. datum i mjesto izdavanja potvrde,

3. ime ili oznaku i luku upisa broda kojem se uvjerenje izdaje,

4. izjavu sljedećeg sadržaja:

»Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su poslije pregleda i nadopune, brodska ljekarna, ormarić/kutija s lijekovima u zadovoljavajućem stanju, opremljeni za period od jedne godine, u skladu s Pravilnikom o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima, brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 14/08.) koji je usklađen s propisima Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne pomorske organizacije.«

5. potpis ovlaštene osobe i pečat.

Za brodove u međunarodnoj plovidbi podaci iz točke 1. do 4. ovoga članka moraju biti na engleskom jeziku, a izjava mora biti sljedećeg sadržaja:

»I hereby certificate that, after examination and replenishment, the Medical chest and the first aid kits in the life boats are in satisfactory condition, for period of one year, according to the regulations of Republic of Croatia, By law on Minimal Requests Regarding Medical Care on Ships, Boats and Yahts, National Gazette, No 14/08., that is in line with WHO/IMO regulations.«


Članak 13.


Lijekovi i medicinska oprema moraju biti ispravno pohranjeni uz poštivanje rokova valjanosti lijekova.


Članak 14.


Za pravovremenu dopunu/zamjenu lijekova i medicinske opreme odgovoran je zapovjednik broda, jahte ili brodice.


Članak 15.


Prilozi od I. – X. otisnuti su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.


Članak 16.


Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnoj opremi i sadržaju brodske ljekarne (»Narodne novine« broj 28/95, 37/95 i 71/95).


Članak 17.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-01/07-01/122

Urbroj: 534-05-1-5/1-08-2

Zagreb, 14. siječnja 2008.


Ministar

mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.