Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov 2

Članak 1.


(1) U Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov (»Narodne novine«, br. 5/02 i 29/02) u članku 2. točki 1. alineji trećoj riječ: »girara – buskavica« zamjenjuje se riječju: »girara«.

(2) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Pod vršama za ribe iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se i »mljetska vrša«, koju smiju rabiti vlasnici odobrenja za mali ribolov s prebivalištem na otoku Mljetu, u akvatoriju otoka Mljeta na udaljenosti do 0,5 morske milje od obale otoka.«


Članak 2.


Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) U malom ribolovu dozvoljeno je loviti ribe, glavonošce, rakove i velikog morskog crva te sakupljati školjkaše i morske puževe.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u obavljanju malog ribolova zabranjeno je loviti tunja (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone).«


Članak 3.


U članku 6. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Uporaba umjetne rasvjete u malom ribolovu za lov glavonožaca s kukom zabranjena je u razdoblju od 1. ožujka do 31. kolovoza.«


Članak 4.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 324-01/07-01/77

Urbroj: 525-8-07-1

Zagreb, 7. studenoga 2007.


Ministar

Petar Čobanković, v. r.