Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o brodicama i jahtama 5


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA


Članak 1.


Članak 4. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« broj 27/05, 57/06, 80/07 i 3/08) mijenja se i glasi:


»Članak 4.


(1) Brodice i jahte hrvatske državne pripadnosti mogu ploviti ako je njihova sposobnost za plovidbu utvrđena sukladno odredbama Pomorskog zakonika i ovoga Pravilnika, ako posjeduju valjanu dozvolu za plovidbu, odnosno svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu, ako brodicom ili jahtom upravlja osoba s odgovarajućom svjedodžbom odnosno uvjerenjem o osposobljenosti i ako brodica ili jahta ima najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu utvrđen sukladno odredbama ovoga Pravilnika.


(2) Brodicom ili jahtom hrvatske državne pripadnosti može upravljati osoba sa svjedodžbom ili uvjerenjem o osposobljenosti izdanom temeljem odredaba ovog Pravilnika.


(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka brodicom ili jahtom hrvatske državne pripadnosti za osobne potrebe ili brodicom ili jahtom za gospodarske namjene koja se iznajmljuje bez posade može upravljati i osoba koja posjeduje ispravu kojom se dokazuje osposobljenost izdanu od nadležnog tijela druge države pod uvjetom da je:


a) Ministarstvo zaključilo međunarodni akt o uzajamnom priznanju uvjerenja odnosno svjedodžbi izdanih od nadležnih ili ovlaštenih tijela odnosne države; ili


b) Ministarstvo donijelo odluku o priznanju uvjerenja izdanih od nadležnih ili ovlaštenih tijela odnosne države, na osnovi usporedbe uvjeta za stjecanje stranog uvjerenja ili svjedodžbe s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.


(4) Podaci o priznatim uvjerenjima ili svjedodžbama javno se objavljuju na web stranicama Ministarstva.


(5) Pravna ili fizička osoba koja iznajmljuje brodicu ili jahtu bez posade, dužna je prije iznajmljivanja brodice ili jahte provjeriti da li najmoprimac posjeduje odgovarajuće uvjerenje odnosno svjedodžbu o osposobljenosti.


(6) Na brodici ili jahti za osobne potrebe iz stavka 1. ovoga članka mora se za vrijeme plovidbe nalaziti vlasnik brodice ili jahte, članovi njegove uže obitelji ili osoba ovlaštena pisanom i ovjerenom punomoći.


(7) Strana brodica i jahta može ploviti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisom i ako je sukladno propisima države čiju zastavu brodica ili jahta vije sposobna za plovidbu, te ako njome upravlja ili zapovijeda osoba osposobljena za upravljanje odnosno zapovijedanje.


(8) Ako sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu brodica ili jahta vije osposobljenost nije propisana, osoba koja upravlja brodicom ili zapovjednik jahte mora biti osposobljen sukladno odredbama ovoga Pravilnika.


(9) Sve brodice i jahte koje plove unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske moraju imati pomorsku informativnu kartu.«


Članak 2.


Dodatak 5 mijenja se i glasi:


»DODATAK 5.


Slovne oznake luka upisa

(članak 39. stavak 5.)


Bakar BA


Baška BŠ


Biograd n/M BG


Bol BO


Božava BŽ


Cavtat CT


Cres CS


Crikvenica CK


Dubrovnik DB


Hvar HV


Ist IT


Jablanac JB


Jelsa JL


Karlobag KB


Kaštela KŠ


Komiža KŽ


Korčula KO


Kraljevica KR


Krk KK


Lopar LO


Mali Lošinj ML


Malinska MK


Makarska MA


Maslenica MC


Metković MT


Milna MN


Mošćenička Draga MD


Murter MU


Nerezine NE


Novalja NV


Novi Vinodolski NO


Novigrad (Zadar) NG


Novigrad (Pula) ND


Omiš OŠ


Omišalj OM


Opatija OP


Orebić OR


Pag PG


Ploče PL


Poreč PO


Preko PR


Primošten PŠ


Privlaka PV


Pula PU


Punat PN


Rab RB


Rabac RC


Raša-Trget RŠ


Rijeka RK


Rogač RO


Rogoznica RG


Rovinj RV


Sali SA


Senj SE


Silba SL


Slano SO


Sobra SR


Split ST


Starigrad (Split) SG


Starigrad (Zadar) SD


Ston SN


Sućuraj SĆ


Sumartin SM


Supetar SU


Susak SS


Sveti Juraj SJ


Šibenik ŠB


Šilo ŠL


Tisno TI


Trogir TG


Trapanj TP


Trstenik TT


Ubli-Lastovo UB


Umag UM


Unije UN


Vela Luka VL


Vis VS


Vodice VD


Zadar ZD«


Članak 3.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-01/09-02/8


Urbroj: 530-04-09-1


Zagreb, 30. siječnja 2009.


Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.