Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolovČlanak 1.


U Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov (»Narodne novine«, broj 5/02), u članku 2. briše se točka 1. i umjesto nje dodaje se točka 1. koja glasi:


»1. MREŽE STAJAČICE:


– mreža oližnica,


– mreža gavunara,


– mreža girara - buskavica,


– mreža menulara,


– mreža bukvara,


– mreža prostica.«


Članak 2.


U članku 2. iza točke 5. dodaje se nova točka koja glasi:


»6. OBALNE MREŽE POTEGAČE


- kogol,


- strašin.«


Članak 3.


U članku 4. iza riječi: »istodobno rabiti« postojeći tekst se briše, a dodaju se riječi: »jedna ili više vrsta mreža stajačica do ukupno najviše 200 metara«.


Članak 4.


U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:


»Odredbe prethodnog stavka ne odnose se na ribolov s mrežama gavunarom i oližnicom.«


Članak 5.


U članku 7. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:


»U slučaju ulova maksimalno dozvoljene količine ribe i/ili drugih morskih organizama iz stavka 1. ovog članka, ovlaštenik odobrenja za mali ribolov dužan je prekinuti daljnje obavljanje ribolova sa svim alatima za taj dan.


Iznimno, ukoliko prilikom podizanja mreža ili parangala iz članka 2. točaka 1. i 4., bude ulovljena veća količina od one propisane u stavku 1. ovog članka, ovlaštenik odobrenja za mali ribolov dužan je prekinuti daljnje obavljanje ribolova sa svim alatima za taj dan, ali navedeni ulov može zadržati.«


Članak 6.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu protekom osam dana od objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-02/02-01/27

Urbroj: 525-01-02-1

Zagreb, 20. ožujka 2002.


Ministar

 mr. sc. Božidar Pankretić, v. r..