Odluka o zabrani ribolova tuna

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3277

Na temelju članka 14., stavka 2. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10) i članka 6., stavka 1. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 60/10 i 107/10), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

ODLUKU

O ZABRANI RIBOLOVA TUNA (Thunnus thynnus) U 2010. GODINI

I.

Zabranjuje se ribolov tuna (Thunnus thynnus) svim ribolovnim alatima do 31. prosinca 2010. godine u 24:00 sati, radi izlovljenja dopuštene kvote u 2010. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.


Klasa: 324-01/10-01/126

Urbroj: 525-08-1-0338/10-1

Zagreb, 5. studenoga 2010.


Ministar

Petar Čobanković, v. r.