Naredba o visini naknade  za iznajmljivanje jahti i brodica

NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA BRODICA


NAREDBA

O VISINI NAKNADE ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA JAHTI I BRODICA


I.


Ovom naredbom utvrđuje se visina naknade za privremeno obav­lja­nje djelatnosti iznajm­ljiva­nja jahti i brodica u teritorijalnom moru i unutraš­njim morskim vodama Republike Hrvatske.


Naknada iz stavka 1. ove točke plaća se uz Odobre­nje za privremeno obav­lja­nje djelatnosti koje izdaje Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka na rok ne du­lji od 30. rujna 2005. godine.


II.


Naknada iz točke I. ove Naredbe plaća se prema kate­goriji plovila koja je određena ovisno o du­ljini jahte ili brodice.


Pod pojmom du­ljine jahte i brodice podrazumijeva se du­ljina trupa jahte, odnosno du­ljina trupa brodice.


Visina naknade utvrđena je u tablici 1. i plaća se u cjelokupnom iznosu neovisno od vremena traja­nja Odobre­nja za privremeno obav­lja­nje djelatnosti.


 


TABLICA 1.


                                                                                      

KATEGORIJA        -         DULJINA PLOVILA        -        NAKNADA  

 

       I                   -               do 10 m                -        9.765,00

 

      II                   -          od 10 do 15 m           -       25.309,00


      III                 -             preko 15 m              -      57.407,00

 

 


III.


Naknada iz točke I. ove Naredbe prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske.


IV.


Ova naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-01/04-02/92

Urbroj: 530-04-04-5

Zagreb, 30. prosinca 2004.


Ministar

mora, turizma, prometa i razvitka

Božidar Kalmeta, dipl ing., v. r.