Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe za strane jahte i brodice


NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE IBRODICEČlanak 1.


Naknadu za sigurnost plovidbe plaćaju strane jahte i brodice namije­njene razonodi, športu ili rekreaciji koje plove i borave u unutar­njim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.


Članak 2.


Naknadu iz stavka 1. ove Naredbe naplaćuju lučke kapetanije odnosno ispostave, prilikom ishođe­nja vi­njete, prema du­ljini jahte ili brodice u sljedećim iznosima:


1. Za brodice:


• do 2,5 metra du­ljine s porivnim uređajem


   snage preko 5 kW                         140 kn


• od 2,5 do 4 metra du­ljine               210 kn


• od 4 do 5 metra du­ljine                  280 kn


• od 5 do 6 metara du­ljine                 350 kn


• od 6 do 7 metara du­ljine                 525 kn


• od 7 do 8 metara du­ljine                 630 kn


• od 8 do 9 metara du­ljine                 735 kn


• od 9 do 10 metara du­ljine               840 kn


• od 10 do 11 metara du­ljine             945 kn


• od 11 do 12 metara du­ljine           1050 kn


2. Za jahte:


• od 12 do 15 metara du­ljine          1.225 kn


• od 15 do 20 metara du­ljine          1.400 kn


• od 20 do 30 metara du­ljine          1.575 kn


• preko 30 metara du­ljine               1.750 kn


Iznosi iz članka 2. ove Naredbe uma­njuju se za 10% za svaku uzastopnu izdanu vi­njetu, do najviše 50% iznosa naknade.


Uma­nje­nje iznosa naknade iz prethodnog stavka ovog članka priznaje se i stranim jahtama i brodicama koje su prethodno ishodile prijavu dolaska i boravka u unutar­njim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske uzastopno do stupa­nja na snagu ove Naredbe.


Članak 3.


Du­ljina brodice ili jahte iz članka 2. ove Naredbe jest du­ljina kako je navedeno u ispravama brodice ili jahte izdanim u skladu s nacionalnim propisima države čiju zastavu brodica ili jahta ovlašteno vije.


Ukoliko brodica ili jahta iz članka 2. ove Naredbe nema va­ljane isprave iz kojih je vid­ljiva ­njihova du­ljina, tada se du­ljinom brodice ili jahte smatra du­ljina trupa brodice ili jahte odnosno du­ljina od kraj­nje krmene do kraj­nje pramčane točke inte­gralnog dijela trupa plovila mjerena paralelno s vodenom linijom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najvećim dopuš­te­nim optereće­njem plovila.


Članak 4.


Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-01/04-02/97

Urbroj: 530-04-04-3

Zagreb, 30. prosinca 2004.


Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.