Izmjene i dopune pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA


1765


Na temelju članka 23. stavka 1., članka 44. stavka 2. i 4., članka 48. stavka 4., članka 49. stavka 7. i članka 51. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10, 127/10 i 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi


PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU


Članak 1.


(1) U Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 148/10) članak 3. mijenja se i glasi:


»(1) Dozvola se izdaje na obrascu ili u obliku potvrde izdane putem interneta preko web-stranice Ministarstva – Uprave ribarstva.


(2) Obrazac dozvole je dimenzija 14 × 10,5 cm, sastoji se od prednje strane i poleđine.


(3) Svaka strana obrasca dozvole podijeljena je na dvije stranice, dimenzija 7 × 10,5 cm.


(4) Na prednjoj strani obrasca dozvole su stranice označene brojevima 1 i 3, a na poleđini su stranice označene brojevima 2 i 4.


(5) Izgled i sadržaj svih obrazaca i potvrde iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1., 2., 3, i 4.).


(6.) Posebne dozvole za ribolov tuna, iglana i igluna vrijede i kao dnevne i višednevne dozvole za rekreacijski ribolov.«.


(2) Prilog 4. iz prethodnog stavka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.


Članak 2.


(1) U članku 8. stavku 4. na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi: »a iznimno može biti dozvoljen u dijelovima luka i lučica na temelju odluke nadležne lučke uprave«.


(2) U stavku 5. na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi: »a iznimno može biti dozvoljen invalidnim osobama s teškoćama u kretanju na za to označenim mjestima određenim odlukom lokalne samouprave ili koncesionara.«.


Članak 3.


U članku 14. stavak 5. briše se.


Članak 4.


(1) U članku 16. iza riječi: »kupiti u« dodaju se riječi: »Ministarstvu – Upravi ribarstva i«.


(2) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:


»(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka dnevne i višednevne dozvole za rekreacijski ribolov i posebne dozvole za ribolov tuna, iglana i igluna ribolovac može kupiti i putem interneta preko web--stranice Ministarstva – Uprave ribarstva, a od 1. siječnja 2012. godine ova odredba primjenjuje se na prodaju svih vrsta dozvola.«.


Članak 5.


U članku 18. stavku 2. alineji 3. iza riječi »ribolovu« dodaju se riječi »te za nabavu i održavanje informatičke opreme«.


Članak 6.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-02/11-01/124


Urbroj: 525-08-1-0323/11-1


Zagreb, 8. srpnja 2011.


Potpredsjednik Vlade

Republike Hrvatske i ministar

poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Petar Čobanković, v. r.


Objavljeno: Narodne novine br. 82 od 15.07.2011.