Medicinski turizam - šansa i za medicinu i za turizam

Izvor: http://www.monitor.hr   -  09.04.2009. 


Tržište medicinskog turizma će u odnosu na sadašnjih 60 milijardi dolara godišnje već za dvije godine doseći 100 milijardi dolara. Kakve su prednosti Hrvatske na tom tržištu?


Zadnji je trenutak da Hrvatska pokrene sustavniju, organiziraniju i dinamičniju inicijativu za uključivanjem u svjetski medicinski turizam odnosno tržište, koje će u odnosu na sadašnjih 60 milijardi dolara godišnje već za dvije godine doseći 100 milijardi dolara te brojku od oko 50 milijuna putovanja godišnje rastući po godišnjoj stopi od 20 do 25%.


Posebice što na razvoju ove industrije intenzivno ne rade samo azijske zemlje poput Indije, Singapura, Tajlanda, Malezije i Filipina, koje su prema procjenama u 2007. godini ostvarile prihod u iznosu od 3,4 milijarde dolara i drže 12,7% svjetskog tržišta, već i nama susjedna Mađarska, gdje su cijene niže za 40 do 50% nego na Zapadu te primjerice Poljska, Belgija, Švicarska i Španjolska.


Hrvatska za to raspolaže, u odnosu na mnoge sadašnje i potencijalne konkurente, neupitnim prednostima kao što su vrhunski medicinski kadar i turistička atraktivnost priobalja, istaknuo je prof. dr.sc. Miljenko Bura, najavljujući 1. Konferenciju o medicinskom turizmu u Hrvatskoj od 26. do 28. travnja u hotelu Olympia u Vodicama.


Cilj ove konferencije je, napomenuo je dr.sc. Mato Bartoluci, predsjednik Stručnog odbora Konferencije, predstaviti u dvije tematske cjeline sa deset istaknutih domaćih i pet inozemnih predavača ukupne potencijale hrvatskog medicinskog turizma te metode i putove njegove implementacije medicinskog u postojeće, ali i nove domaće medicinske i turističke kapacitete povezivanjem pružatelja medicinskih usluga sa međunarodnim osiguravajućim društvima i agencijama medicinskog turizma. Vrtoglavi tržišni rast potreba za ovim uslugama od čak 20 do 25% u svijetu očekuje se zbog porasta troškova medicinske njege u razvijenijim zemljama i duge liste čekanja za operacije, smanjenja standarda njege zbog smanjenja kadra kao i porasta pritiska na trenutni zdravstveni sistem zbog starenja populacije. Pri tom globalizacija i porast razine komunikacijske tehnologije ubrzavaju gotovo eksponencijalni rast ove nove grane, budući da potencijalni korisnici ovih usluga mogu gotovo trenutačno dobiti sve relevantne informacija o uslugama medicinskog turizma, direktno se konzultirajući sa liječnicima i ekspertima i izvan svoje zemlje putem video konferencija i suvremenih medija, posebice Interneta.


Značajniji razvoj medicinskog turizma nije moguć bez trajnije i ciljno usmjerene podrške nadležnih institucija kao što su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo turizma RH, čiji je angažman potrebit u uklanjanju niza normativnih barijera s jedne i olakšavanju ulaska u investicije ovog tipa poduzetnicima s druge strane. Naime, ocjenjuje se da smo sa strane podrške odgovarajućih državnih institucija još uvijek nedostatno tržišno i poslovno elastični te da ima prostora za poboljšanje.


Inicijalni konkretni koraci na tom području čine se osim na kongresno-edukacijskom i na infrastrukturnom pravcu poput, između ostalog, pokretanja oglednog projekta Centra medicinskog turizma u Vodicama od strane Medicinske grupe d.o.o. Riječ je o multifunkcionalnom objektu koji, objedinjujući hotelsko-turističke s jedne i medicinske sadržaje visoke kategorije s druge strane, prati najnovije svjetske trendove u pružanju turističkih i medicinskih usluga.


Spektar medicinskih usluga Centra kreće se od najsuvremenije radiološke i endoskopske dijagnostike, interne medicine, hemodijalize, barokomore, do kirurških zahvata dnevne kirurgije te zahtjevnih kirurških zahvata koji zahtijevaju duže liječenje i rehabilitaciju. U području stomatologije uključuje sve usluge modernog stomatološkog centra sa laboratorijima koji prate najnovije trendove i tehnologije.


Ocjenjuje sa da će ovaj ogledni projekt direktno doprinijeti obogaćivanju hrvatskog turističkog proizvoda i cjelogodišnjem poslovanju turističkih kapaciteta u Vodicama i širem okružju te podizanju standarda zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite ne samo gostiju već i lokalnog stanovništva.


Brži i intenzivniji razvoj na području medicinskog turizma, na što će ukazati i 1. Konferencija o medicinskom turizmu, naglasio je na kraju mr.sc. Damir Novotny, nezavisni ekonomski analitičar, otvara u konačnici prostor za povećanje cjelogodišnjeg korištenja turističkih receptivnih kapaciteta odnosno veću sveukupnu prihodovnost turizma na pojedinim područjima u Hrvatskoj.